आसामनि राइस नलेज बेंकनि सोमोन्दै

माय आबाद दिहुनथायनि बिजिरलु आरो मावथायनि गेजेरनि लांदां जायगाखौ सरजाबग्रा दालांआनो जाबाय मुलुगनां माइ संदानसालि (आइ आर आर आइ) । बेयो आसाम सरकार जों आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि आरो आसाम आबाद फालांगि आरो गामियारि जौगाथायनि योजनानि जौगाथाय आसामनि राइस नलेज बेंकनि ( आर के बि आसाम) जों गासै सोमोन्दो गोनां । बेयो आसाम हादरसानि मोकथाङारि ( Practical ) गियाननि जेंना सुंस्रांनाय आरो आबादारिफोरनि गियान बायदिफोरखौ जगायना होयो ।

आर के बि आ माय आबादनि सायाव एबा माय आबाद दिहुनथायनि सायाव आइ आर आर आइ आरो ए ए एउ निफ्राय गोनोखोआरी गियान आरो मावथांखि फोरखौ बुथुमना लायो ।

आर के बि आसाम आ आबाद मावनायनि सिगां थाक - थियारि निफ्राय आबाद मावखांनानै फिथाइ दैखांनायसिम खामानि नायै खामानि थाखोनि उनाव थाखो माखासे आयजें आयला आरो माखासे Agronomy बिथोनफोर होनानै आबादारिफोरनो हेफाजाब होयो ।

आबादारिफोरनि आबाद जौगानायाव आर के बि आसाम आ जोबोर गोख्रैनो जौगालु हाबा मावगासिनो दं, जेरै आबादारिफोरनो जौगालु गियान होनायजों लोगोसे आबादखौ नायबिजिरनो Laboratory फोरखौ आबादनि फोथाराव जगायना होयो ।

एपार्त नि सोमोन्दै

(Assam Agribusiness and Rural Transformation Project ) एपार्त आ बोथोर सोलायहोनायनि गोनोखोआरी दारिमिनारि दिहुननाय फिथाइनि बाजार , बानायथाव आबादनि जौगाथि आरो जथाइ मुवा बेसादफोर , बाहायनायनि सुबिधा बायदि , आबाद जौगानायाव गोसो होनाय , हाथाइनि बेसेनमोनदांथि Adopting value आरो cluster approach नि दाहारनि सोमोन्दो थानायफोरनि सायाव बांसिनै नोजोर ( focus ) होनाय जायो । बे योजनाया मोनसे ( Assam Rural Infrastructure and Agricultural Service ) ए आर आइ ए एस ससाइटि आफाद , आसाम सरकारजों दाजानाय आरो बेयो वर्लद बेंक योजनाजों थोंजोंयै सोमोन्दो लाखियो अदेबानि आबाद , आबाद फालांगि , आरो गामियारि जौगानायनि सायाव बिथा खालामनाय जायो । आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि, जरहात आरो आबाद बिफान, आसाम आ एपार्त नि सिङाव एबा लोगोयारि ( partness ) खामानि मावो आरो मुलुगनां माइ संदानसालि आ माखासे माय आबादनि खामानिफोराव technically हेफाजाब होयो ।